คลังเตือน ‘เกษตรกร’ รับสิทธิเยียวยา 5 พัน จะชวดเงินช่วย ‘เกษตรกร’ ส่วนกลุ่มก่อสร้าง เฮ! ได้ด้วย

คลังเตือน ‘เกษตรกร’ ใช้สิทธิรับเยียวยา 5 พันได้ แต่จะชวดเงินเยียวยา ‘เกษตรกร’ ส่วนกลุ่มก่อสร้าง เฮ! ได้ด้วย กลุ่มเกษตรกร – กรณีมีผู้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาจากสถานการณ์วิกฤตโควิด 5,000 บาท ที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com แล้วถูกตัดสิทธิเนื่องจากหัวหน้าครอบครัวไปขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรว่าเป็นเกษตรกร ส่งผลให้สมาชิกในครอบครัวถูกขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรว่าเป็นเกษตรกรไปด้วย จึงถูกตัดสิทธิที่จะได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท ทั้งที่ไม่ได้ประกอบอาชีพเกษตรกร แต่ประกอบอาชีพอื่นๆ เช่น ประกอบอาชีพอิสระซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องได้รับการเยียวยาจากสถานการณ์โควิด ตามที่กระทรวงการคลังแจ้งนั้น อ่านเพิ่มเติม : เปิดขั้นตอน! …

Read More