ทำเกษตรผสมผสานสร้างรายได้ 30,000-40,000 บาทต่อเดือน

ครูงาม แก้วนอก‎ สมาชิก ๑ไร่พอเพียง*เกษตรกรไทย ที่ได้ทำเกษตรผสมผสานจนประสบความสำเร็จ จากวันนั้นถึงวันนี้ กับวิถีเกษตรผสมผสาน โละหาข้าว3 ไร่มาทำเกษตรพอเพียงตามรอยพ่อ บอกเลยว่า คือเส้นทางที่สุขสงบจริงๆ …

ระยะเวลา ย่างเข้าเดือนที่ 7 จากที่เคยทำนาขายข้าวได้10,000-20,000/ปี แต่ตอนนี้กลับกันสร้างรายได้ 30,000-40,000 บาทต่อเดือน..

6 ร่อง ยาวร่องละ 35เมตร กว้าง2 เมตรลึก1.8เมตร งบประมานขุด 26,000 บาทที่ครูทำนะคะ ร่องแบบคู่ขนาน. ขุดบ่อสำรองน้ำอีก1 บ่อ เจาะน้ำบาดาล ดึงน้ำระบบโซลาเซล

เกษตรผสมผสาน คือ ระบบการเกษตรที่มีการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์ มีสัตว์หลายชนิดในพื้นที่เดียวกัน โดยที่กิจกรรมการผลิตแต่ละชนิดจะต้องสามารถเกื้อกูลประโยชน์ต่อกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในไร่นาอย่างเหมาะสมเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีความสมดุลของสภาพแวดล้อม

และเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ โดยการทำการเกษตรหลากหลาย กิจกรรมนั่นต้องทำในพื้นที่และระยะเวลาเดียวกัน เกิดความหลากหลายของชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ที่มีปฏิสัมพันธ์ในทางเกื้อกูลซึ่งกันและกันของกิจกรรมการผลิต โดยเฉพาะการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในไร่นา เช่น ดิน น้ำ แสงแดด และอากาศอย่างเหมาะสม เกิดความสมดุลของสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ข้าวก็ได้กิน ปลาก็ได้กิน. ผักก็ได้กินอีก. จะเอาแบบไหนอีก

รูปแบบการเกษตรผสมผสานช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโดยลดความเสี่ยงและความไม่แน่นอนของรายได้ เนื่องจากมีความหลากหลายในกิจกรรมการผลิต ทั้งปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ทำให้รายได้ครัวเรือนมาจากหลายกิจกรรมและสร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอ ค่าใช้จ่ายลดลง

ปลาอายุ2 เดือนกว่า ขายโลละ 70บาท
ลงปลา4,000ตัว

รวมทั้งลดการพึ่งพิงปัจจัยการผลิตภายนอก เกษตรกรสั่งสมกระบวนการเรียนรู้จากกิจกรรมการผลิตที่หลากหลาย สามารถพึ่งพาตนเองได้ เกษตรกรจัดสรรพื้นที่ตรงความต้องการในครัวเรือน มีการปลูกข้าว ไม้ผล พืชผักสวนครัว ขุดบ่อเลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ไว้บริโภคในครัวเรือนและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของเหลือใช้ภายในพื้นที่ เช่น วัชพืชใช้ทำปุ๋ยชีวภาพ รากไม้และกิ่งไม้ไว้ทำถ่าน

ภาพปัจจุบัน ครูลงปลาดุกอุยหมื่นตัว คาดว่าจะสร้างรายได้ต่ำๆ 40,000 บาทต่อเดือน

ทั้งนี้ เมื่อเกิดผลผลิตจากกิจกรรมการเกษตรที่หลากหลาย จึงทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์ทางสังคม มีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันผลผลิตให้เพื่อนบ้าน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและสามารถขยายเครือข่ายการทำการเกษตรดังกล่าวให้แพร่หลายไปสูระดับชุมชนได้ต่อไป

ปลูกพืชผักผสมผสานรอบบ่อปลา สร้างรายได้เสริมอีกทาง

ที่บ้านหันห้วยทราย ตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ครูขุดเจาะบาดาล เติมน้ำระบบโซลาเซล ไม่มีน้ำแห้ง ค่าขุด6 ร่องน้ำ 26,000 บาท

ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก อย่างละเล็กน้อย อย่างละ2 แปลง 3แปลง

ขอบคุณ‎ครูงาม แก้วนอก‎ สมาชิก ๑ไร่พอเพียงเกษตรกรไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *