การยื่นขอที่ดินทำกิน (ส.ป.ก)

ปัญหาการขาดแคลนที่ดินทำกินของเกษตรกรไทยเป็นปัญหาที่เรื้อรังมานาน และเป็นภาพสะท้อนความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจได้ชัดเจน เพราะขณะที่คนยากคนจนต้องบุกรุกที่ดินของรัฐ หรือไม่ก็ต้องทิ้งถิ่นฐานมุ่งหน้าเข้ามาขายแรงงานในเมืองเพราะขาดทุนและปัจจัยการผลิต แต่ที่ดินส่วนใหญ่ไปกระจุกตัวอยู่กับนักธุรกิจและกลุ่มทุนเพียงไม่กี่ตระกูล วันนี้ ได้นำรายละเอียด การยื่นขอที่ดินทำกิน (ส.ป.ก) มาให้ศึกษากัน

รายละเอียด การยื่นขอที่ดินทำกิน (ส.ป.ก) มีดังนี้

1 ส.ป.ก.มีอำนาจ หน้าที่จัดที่ดินให้ผู้มีคุณสมบัติเป็นเกษตรกร ไม่มีที่ดิน ทำกิน หรือมีเพียงเล็กน้อยไม่เพียงพอต่อการครองชีพ และประสงค์จะได้ที่ดินเพื่อประกอบอาชีพการเกษตร

ผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นเกษตรกร คือ
1.1.) ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก

1.2.) ผู้ประสงค์จะเป็นเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองซึ่งมี ๓ ประเภท คือ

ประเภทที่หนึ่ง บุคคลผู้ยากจน (ซึ่งหมายถึงผู้มีรายได้ไม่สูงกว่าอัตรารายได้ที่ คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกำหนด รายได้ให้หมายความรวมถึงสิทธิ หรือประโยชน์อื่นที่สามารถคำนวณเป็นตัวเงินได้ด้วย ในปัจจุบันกำหนดไว้ว่า ผู้ยากจน คือ ผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท/คน/ปี)

ประเภทที่สอง ผู้จบการศึกษาทางเกษตรกรรม (ซึ่งหมายถึงผู้ที่จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาเกษตรกรรม)

ประเภทที่สาม ผู้เป็นบุตรของเกษตรกร (ซึ่งหมายถึงบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก)

ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวต้องไม่มีอาชีพอันมีรายได้ประจำเพียงพอแก่การยังชีพอยู่แล้ว ไม่มีที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็นของตนเองหรือมีเพียงเล็กน้อยไม่เพียงพอต่อการครองชีพ และประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ตามที่กล่าวมา

นอกจากนี้ยังต้องมีคุณสมบัติอื่นประกอบด้วย คือ เกษตรกรผู้ซึ่งมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ มีสิทธิยื่นคำร้องขอเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ได้แก่

(1) มีสัญชาติไทย
(2) บรรลุนิติภาวะ (อายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์ หรือบรรลุโดยการสมรสและจดทะเบียน) หรือเป็นหัวหน้าครอบครัว
(3) มีความประพฤติดีและซื่อสัตย์สุจริต

(4) มีร่างกายสมบูรณ์ ขยันขันแข็ง และสามารถประกอบการเกษตรได้
(5) ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(6) ไม่มีที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมเป็นของตนเอง หรือของบุคคล ในครอบครัวเดียวกันหรือมีที่ดินเพียงเล็กน้อย แต่ไม่เพียงพอแก่การประกอบเกษตรกรรมเพื่อเลี้ยงชีพ
(7) เป็นผู้ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำหนด

2 หากท่านมีคุณสมบัติตามที่กำหนดดังกล่าว สามารถยื่นเรื่องเป็นผู้ไร้ที่ดิน ทำกิน เพื่อขอรับการจัดที่ดินจาก ส.ป.ก.จังหวัด ที่ท่านประสงค์จะได้รับการจัดที่ดินในจังหวัดนั้นในวัน เวลาราชการ โดยให้จัดเตรียมเอกสาร หลักฐาน ประกอบด้วยสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และหลักฐานการมีที่ดิน (ถ้ามี) ไปประกอบการยื่นคำร้อง เพื่อให้ ส.ป.ก.จังหวัด ตรวจสอบคุณสมบัติ และดำเนินการจัดหาที่ดินและจัดที่ดินให้ท่านต่อไปตามลำดับ

3 การยื่นเรื่องเป็นผู้ไร้ที่ดินทำกินต้องยื่นด้วยตนเองโดยไม่สามารถยื่นเรื่องทางออนไลด์ได้ เพื่อเจ้าหน้าที่จะสอบถามข้อมูล และตรวจสอบคุณสมบัติ สามารถยื่นเรื่องได้ตลอดไม่มีการกำหนดระยะเวลาอยู่ที่ผู้ยื่นจะมีเวลามายื่นเมื่อใด ณ ส.ป.ก.จังหวัด

ที่มา : สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก. , stylethailand.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *