ทนายเตือน! แอบย้ายหมุดที่ดิน มีโทษหนัก ระวังคุก

เพจ สายตรงกฎหมาย โดยทนายรัชพล ศิริสาคร ได้โพสต์ข้อกฎหมาย ว่า หมุดที่ดิน บ่งบอกหลักเขตที่ดิน มันมีความสำคัญอยู่ไม่น้อยเพราะมันเป็นตัวที่จะทำเงินให้เมื่อเวลาจะขายที่ดิน หรือเป็นตัวแสดงเขตที่ดิน ทำให้แสดงว่าเรามีที่ดินมากหรือน้อย ก็อยู่ที่หมุดตัวนี้แหละบางคนถึงได้แอบไปย้ายขยายอาณาเขตของตัวเองให้มากขึ้น ซึ่งเป็นการขี้โกงคนอื่นเค้า

หมุดที่ดิน คือสิ่งที่เจ้าพนักงานเค้าแสดงหลักเขตไว้ หากไปย้าย ทำลาย ดัดแปลง ถอดถอน มีโทษหนักถึงจำคุก ใครที่ไปโกงคนอื่นเค้า ระวังจะติดคุกนะครับ ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 67 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้จัดทำหลักหมายเขตที่ดิน หรือได้สร้างหมุดหลักฐานเพื่อการแผนที่ลงไว้ในที่ใด ห้ามมิให้ผู้หนึ่ง ผู้ใดนอกจากพนักงานเจ้าหน้าที่ทำลายดัดแปลง เคลื่อนย้ายถอดถอน หลักหมายเขตหรือหมุดหลักฐานเพื่อการแผนที่นั้นไปจากที่เดิม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานที่ดิน

มาตรา 109 ผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 67 มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท หรือจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือทั้งปรับทั้งจำ

ตัวอย่างคำถาม
ดิฉันได้รับที่มรดกจากแม่มาแล้วเมื่อหารังวัดที่ดินมาวัดที่ ปรากฏว่าเพื่อนบ้านได้สร้างบ้านบนที่ดินของดิฉัน 30 ตารางวา ซึ้งได้สร้างมานานกว่า 10 ปี ทีนี้เพื่อนบ้านบอกว่าถ้าอยากได้ที่คืนก็ให้ไปฟ้องเอา จากนั้นดิฉันจึงได้ไปขอให้เจ้าหน้าที่รางวัดของกรมที่ดินมาทำการวัดใหม่อีกครั้งตามที่เพื่อนบ้านต้องการ เมื่อทำการวัดใหม่อีกครั้งก็มีการรุกล้ำที่ดินเข้ามา 30 ตาราง เหมือนที่ให้บริษัทเอกชนมาวัด เมื่อไปตรวจสอบเลขหลักเขตที่ดินก็ตรงกับใบโฉนด ซึ่งเพื่อนบ้านได้แอบย้ายหลักเขตที่ดินเข้ามาในที่ดิฉัน แบบนี้ดิฉันสามารถฟ้องร้องขอให้เขารื้อถอนบ้านออกจากที่ดิฉันไมได้ค่ะ เพราะเขาอยู่มานานกว่า10ปี แต่ดิฉันและครอบครัวก้ออาศัยอยู่ตรงที่ดินผืนนั้นมาตั้งแต่ซื้อที่ดิน อาศัยอยู่ก่อนเขาซะอีก และได้ไปเสียภาษีที่ดินทุกปี แต่ไม่รู้เลยว่าโดนเขาย้ายหลักเขตที่ดินเข้ามา เพราะที่บริเวณนั้นเป็นสวนมะพร้าว

ตัวอย่างคำตอบ
การที่เพื่อนบ้านได้สร้างบ้านบนที่ดินของคุณอันเป็นการกระทำรุกล้ำหรือแย่งการครอบครอง โดยความสงบ , โดยเปิดเผย ด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ (หรือโกงแบบเห็น ๆ) ติดต่อกันเป็นเวลา 10 ปี เขาก็ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินของคุณไป เรียกว่า “การครอบครองปรปักษ์” (ต้องเป็นที่ดินมีโฉนดนะครับ) คุณมีสิทธิฟ้องร้องเขาได้ครับ แต่เขาก็มีสิทธิต่อสู้คดีและฟ้องแย้งขอให้ศาลแสดงกรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์ได้ครับ แต่การย้ายหลักหมุดที่ดินเป็นความผิดทางอาญาด้วยคือจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งอายุความ 5 ปี นับแต่การกระทำความผิดเกิดขึ้น

มาตรา 1382 บุคคลใดครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นไว้โดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลาสิบปี ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลาห้าปีไซร้ ท่านว่าบุคคลนั้นได้กรรมสิทธิ์

ประมวลกฎหมายที่ดิน
มาตรา 67 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้จัดทำหลักหมายเขตที่ดิน หรือได้สร้างหมุดหลักฐานเพื่อการแผนที่ลงไว้ในที่ใด ห้ามมิให้ผู้หนึ่ง ผู้ใดนอกจากพนักงานเจ้าหน้าที่ทำลายดัดแปลง เคลื่อนย้ายถอดถอน หลักหมายเขตหรือหมุดหลักฐานเพื่อการแผนที่นั้นไปจากที่เดิม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานที่ดิน

มาตรา 109 ผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 38 มาตรา 67 มาตรา 74 มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท หรือจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือทั้งปรับทั้งจำ

ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 95 ในคดีอาญา ถ้ามิได้ฟ้องและได้ตัวผู้กระทำความผิด มายังศาลภายในกำหนดดังต่อไปนี้ นับแต่วันกระทำความผิดเป็นอัน ขาดอายุความ
(1) ยี่สิบปี สำหรับความผิดต้องระวางโทษประหารชีวิต จำคุก ตลอดชีวิต หรือจำคุกยี่สิบปี
(2) สิบห้าปี สำหรับความผิดต้องระวางโทษจำคุกกว่าเจ็ดปีแต่ ยังไม่ถึงยี่สิบปี
(3) สิบปี สำหรับความผิดต้องระวางโทษจำคุกกว่าหนึ่งปีถึงเจ็ดปี
(4) ห้าปี สำหรับความผิดต้องระวางโทษจำคุกกว่าหนึ่งเดือนถึง หนึ่งปี
(5) หนึ่งปี สำหรับความผิดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งเดือน ลงมาหรือต้องระวางโทษอย่างอื่น

ถ้าได้ฟ้องและได้ตัวผู้กระทำความผิดมายังศาลแล้ว ผู้กระทำ ความผิดหลบหนีหรือวิกลจริต และศาลสั่งงดการพิจารณาไว้จนเกิน กำหนดดังกล่าวแล้วนับแต่วันที่หลบหนีหรือวันที่ศาลสั่งงดการพิจารณา ก็ให้ถือว่าเป็นอันขาดอายุความเช่นเดียวกัน

ขอบคุณที่มา สายตรงกฎหมาย www.facebook.com/LawByRachaponsLawyer