กลุ่ม ‘เปราะบาง’ ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่! รอรับ ‘เงินเยียวยา’ 3,000 บาท โอนเข้าบัญชีได้เลย

เงินเยียวยาช่วยเหลือ “กลุ่มเปราะบาง” 3,000 บาท ทั้งหมด 6.7 ล้านคน ไม่ต้องลงทะเบียน เนื่องจาก พม.จะจัดสรรเงินเยียวยาตามฐานข้อมูลที่มีอยู่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากมาตรการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ตามที่ ครม.ได้มีมติเห็นชอบไปเมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 63 ที่ผ่านมา ล่าสุด เพจไทยคู่ฟ้า ได้รายงานรายละเอียดเพิ่มเติมของถึงมาตรการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางดังกล่าว ซึ่งครอบคลุมการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม คือ

กลุ่มเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กลุ่มผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และกลุ่มคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ รวมทั้งสิ้น 6,781,881 ราย ทั้งนี้การจ่ายเงินช่วยเหลือจะให้เดือนละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน (พ.ค.-ก.ค. 63)

ทั้งนี้ประชาชนทั้ง 3 กลุ่ม จะต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิจากมาตรการช่วยเหลือเยียวยาของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงแรงงาน (สำนักงานประกันสังคม) ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะจัดสรรเงินเยียวยาตามฐานข้อมูลที่มีอยู่ เนื่องจากเป็นผู้ที่ได้รับเงินอุดหนุนรายเดือนอยู่แล้ว จึงไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เพื่อขอรับสิทธิช่วยเหลือเยียวยาตามมาตรการนี้

การจ่ายเงินจะแบ่งเป็น 2 รอบ คือ

รอบที่ 1 ดำเนินการจ่ายเงินภายในเดือน มิ.ย. 63 จำนวน 2,000 บาท (รวมของเดือน พ.ค. – มิ.ย. 63)

รอบที่ 2 ดำเนินการจ่ายเงินภายในเดือน ก.ค. 63 จำนวน 1,000 บาท

ผ่านช่องทางเช่นเดียวกับการจ่ายเงินอุดหนุนรายเดือน ทั้งการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร หรือแจกจ่ายเป็นเงินสดให้กับกลุ่มเป้าหมายผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทั่วประเทศ หรือศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร 1300 ตลอด 24 ชม.