แนะแนวคุณสมบัติการสอบเข้าเป็น นายสิบ ชาย/หญิง เหล่าแพทย์

ในทุกๆปี กรมแพทย์ทหารบกจะมีการเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน ชาย/หญิง เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน เหล่าแพทย์ ซึ่งรับเป็นรุ่น รุ่นละ 70 อัตรา

เพื่อเข้าเรียนหลักสูตรนายสิบชั้นต้นเป็นระยะเวลา 3 เดือน ที่ โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก จากนั้นก็จะกระจายบรรจุลง รพ. ค่ายต่างๆ ทั่วประเทศ การรับสมัครครั้งล่าสุดคือ ม.ค.63 สำหรับบทความนี้ศึกษาไว้ก่อน เพื่อรอการเปิดรับสมัครในปีการศึกษา 2564 นะครับ

คุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือก

สำหรับน้องๆพลทหาร ที่ปลดแล้วหรือกำลังปลด ดูข้อนี้

เป็นทหารกองหนุน (ชาย) สังกัดกองทัพบก,กองทัพเรือ,กองทัพอากาศ (เหล่าแพทย์) ครบกำหนดการเข้ารับราชการทหารกองประจำการแล้วก่อนวันรับสมัคร (ปลดประจำการแล้ว) อายุระหว่าง 18-25 ปี สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (จำนวน 50 อัตรา)

สำหรับน้องๆ บุคคลพลเรือนทั่วไป ดูข้อนี้

เป็นบุคคลพลเรือน (ชาย,หญิง) หรือเป็น ทหารกองเกิน หรือทหารกองหนุน (ไม่จำกัดเหล่า) อายุระหว่าง 18 – 25 ปี ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และสำเร็จการศึกษาคุณวุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลหลักสูตร 1 ปี จากสถาบันการศึกษาที่ทางราชการรับรอง (จำนวน 20 อัตรา)

ชาย มีความสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. มีขนาดรอบอกตั้งแต่ 76 ซม. ขึ้นไป

หญิง มีความสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก.

อ่านระเบียบการรับสมัครเก่าได้ที่ http://armyinfoetc.lnwshop.com/b/440

ติดตามข่าวการเปิดรับสมัครในครั้งต่อไปที่ https://www.facebook.com/armyinfoetc

ขอบคุณข้อมูล armyinfoetc.lnwshop.com