การยางแห่งประเทศไทย.เปิดขึ้นทะเบียนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์

ด่วนที่สุด กยท. สั่งทุกจังหวัดให้แจ้งชาวสวนยางที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ให้ขึ้นทะเบียนพ่วงคนกรีดยาง ตั้งแต่วันที่ 1-15 พ.ค.นี้

แหล่งข่าวการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เผยว่า นายขจรจักษ์ นวลพรหมสกุล รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านบริหาร รักษาการแทนผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้ส่งหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 ให้แจ้งผู้อำนวยการ กยท.ทุกเขต

ประชาสัมพันธ์ให้แจ้งเจ้าของสวนยางที่ปลูกยางในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ได้แจ้งข้อมูลกับ กยท.ไว้มาแล้วให้มาแจ้งข้อมูลคนกรีดยางเพิ่มเติมโดยนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคนกรีดยางมาเพิ่มเติมข้อมูลด้วย ตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤษภาคม 256อนึ่ง ที่มาการแจ้งข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกยางในพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์นั้นเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559

ในขณะนั้น พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข อดีตประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (ประธานบอร์ด กยท.) ที่เกิดจากการเรียกร้องของเกษตรกรชาวสวนยาง และ เพื่อจะได้ทราบข้อมูลที่แท้จริงว่ามีเกษตรกรจำนวนเท่าไรกันแน่ ซึ่งในอนาคตหากรัฐบาลมีโครงการความช่วยเหลือจะได้มีข้อมูลตรงนี้มาประกอบ

สำหรับคุณสมบัติผู้ที่จะมาสมัครหรือลงทะเบียนจะต้องมีสัญชาติไทยมีสวนยางตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป เป็นเจ้าของ ผู้เช่า หรือผู้ทำสวนยาง กรณีเป็นผู้เยาว์ต้องมีหนังสือยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม หรือเป็นนิติบุคคลจะต้องมีการมอบหมายผู้แทนมาแจ้งข้อมูล พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน และหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับที่ดิน (ถ้ามี)

เช่น ภ.บ.ท.5 ,ภ.บ.ท.6 และ ภ.บ.ท. 11 เป็นต้นที่สำคัญผู้แจ้งจะต้องให้พยานซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินข้างเคียง หรือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)ในพื้นที่สวนยางตั้งอยู่รับรองการใช้ประโยชน์ที่ดินและการทำกิจกรรมปลูกยางโดยต้องลงลายมือชื่อเป็นพยานในแบบแจ้งข้อมูลให้ครบถ้วน

สำเนาเอกสาร