คะน้า…เด็ดยอด ปลูกครั้งเดียวอยู่ได้ 4 ปี

การปลูกคะน้าเกษตรกรส่วนใหญ่ มักจะใช้เมล็ดพันธุ์ปลูกแล้วเก็บขายไปทั้งต้น เมื่อหมดรุ่นแล้วลงแปลงปลูกใหม่ไปเรื่อยๆ…แต่วันนี้ มีคะน้าแบบใหม่ “คะน้าเด็ดยอด” ที่สามารถเก็บยอดมาขาย หรือนำมาประกอบอาหารได้หลายครั้ง นานหลายปี “คะน้าเด็ดยอด มีชื่อภาษาอังกฤษว่า petit kale หรือปูเล่ เป็นที่รู้จักในบ้านเรามานานร่วมสิบปี

หลังกรมส่งเสริมการเกษตรได้นำเข้าต้นพันธุ์จากจีนมาทำการทดลองปลูกและขยายพันธุ์เพื่อจะส่งเสริมให้เกษตรกรปลูก แต่ปรากฏว่า เกิดการกลายพันธุ์ให้ยอดแค่ครั้งเดียวและตายเหมือนคะน้าทั่วไป เพราะสภาพแวดล้อมบ้านเราไม่เอื้อให้ปลูกได้ เลยต้องหาวิธีการใหม่”

รศ.ดร.วรรณา สนั่นพานิชกุล ผู้จัดการศูนย์ขยายพันธุ์พืชสยาม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เผยถึงที่มาของคะน้าเด็ดยอดแบบใหม่…ด้วยการนำปูเล่ มาทำการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ นอกจากจะได้ต้นที่มีลักษณะแตกต่างจากต้นเดิมสามารถเด็ดยอดได้หลายครั้ง เด็ดได้ทุกเดือน ต้นมีอายุยืน 1-4 ปี ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาให้น้ำให้ปุ๋ย ต่างจากต้นคะน้าเด็ดยอดดั้งเดิม ที่เด็ดได้ครั้งแรก หนเดียว แล้ว ต้องปลูกใหม่ “ต้นที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ หลังจากปลูก 30-40 วัน

สามารถเด็ดยอดได้ครั้งแรก จากนั้นจะมียอดใหม่แตกออกมา 2-3 ยอด ต่อการเด็ด 1 ยอด และเมื่อยอดชุดใหม่อายุ 25-30 วัน สามารถเด็ดยอดได้อีก 2-3 ยอด แต่ละยอดจะแตกออกมาเช่นนี้ไปเรื่อยๆ” ส่วนวิธีการปลูก รศ.ดร.วรรณา บอกว่า หากต้องการปลูกในเชิงพาณิชย์เพื่อค้าขาย การจะทำให้ต้นที่ปลูกมีความสม่ำเสมอ แข็งแรง และปลอดโรค

ควรปลูกในที่มีแสงแดดส่องถึง นํ้าไม่ท่วมขัง สภาพดินร่วน เหมาะกับการปลูกในโรงเรือนมีหลังคาคลุม ด้านหัวและท้ายโรงเรือนเปิดโล่ง ช่วยระบายอากาศ หากจะปลูกตาม บ้านเรือนทั่วไป ควรเลือกตามแนวชายคาบ้าน หรือใส่กระถางตั้งวางปลูกก็ทำได้ แต่การปลูกลงแปลงดินจะเจริญเติบโตได้ดีกว่า แต่ต้องระวังอย่าให้มีความชื้นมากเกินไป จะทำให้ต้นเน่าตายได้

สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยการลดปริมาณการให้นํ้าในแต่ละวันลงไปจนกว่าพื้นที่ปลูกจะแห้ง ส่วนเรื่องศัตรูของคะน้าเด็ดยอด จะมีแมลงพวกหนอนผีเสื้อต่างๆ หากพบในจำนวนน้อยให้เก็บตัวหนอนทำลาย หากมีมากให้ใช้สารจุลินทรีย์ บาซิลลัสทูริงเยนซิส ฉีดพ่น

ส่วนเพลี้ยอ่อนให้ใช้นํ้าฉีดใส่ หรือใช้ใบยาสูบตากแห้งแช่นํ้าแล้วฉีดพ่นเป็นละอองฝอยๆ แค่นี้เพลี้ยจะหายไป การดูแลรักษาหลังเด็ดยอดให้ใส่ปุ๋ยมูลสัตว์เดือนละครั้ง หรืออาจจะเสริมด้วยปุ๋ยเคมีเสริมธาตุอาหารสูตร 15-15-15 ระยะ 20 วันต่อครั้ง ในอัตรา 1 ช้อนชา ผสมนํ้า 10 ลิตร รดให้ทั่วทั้งต้นและใบ สนใจติดต่อที่ 08-6084-6362.